Business conditions

1.ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi obchodnou spoločnosťou ALTEZORO s.r.o. , IČO: 46536485, IČ DPH: SK2023424337 (ďalej len „predávajúci”) a jej obchodnými partnermi alebo klientmi (ďalej len „kupujúci”).
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vytvorením a odoslaním objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 3. Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu altezoro.eu a sú platné aj pri ostatných nákupoch uskutočnených na základe objednávky formou e-mailovej korešpondencie, telefonicky, či písomne zaslaním objednávky na adresu “predávajúceho”.
 4. Predávajúcim je obchodná spoločnosť
  ALTEZORO s.r.o.
  IČO: 46536485
  DIČ: 2023424337
  IČ DPH: SK2023424337
  so sídlom: ul. Slnečnicová 2, 04420 Malá Ida
  zapísaná: Južná trieda 4B, 04001 Košice
  Predávajúci je platcom DPH.
  Kontaktné údaje predávajúceho:
  altezoro.eu
  mail: info@altezoro.eu
  telefón: +421915864504
 5. Poštová adresa: ALTEZORO s.r.o.
  Južná trieda 4B, 04001 Košice
 6. Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Banka: Tatra banka, a.s.
  IBAN: SK1811000000002923913763
  SWIFT): TATRSKBX
  Číslo účtu: 2923913763
  Kód banky: 1100


 7. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
  a) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, potrebné k bezproblémovému vybaveniu objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupnom doklade. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona  č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z.., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  b) Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.), osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 8. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.
 9. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená so spotrebiteľom alebo s podnikateľom.
  – Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke jeho internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na ním zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
  – Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom  na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy v prípadoch, že na stránkach predávajúceho prišlo k technickej poruche zapríčinenou okolnosťami, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, alebo že objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredania alebo vyradenia z ponuky zo strany dodávateľa. V prípade, že príde k jednej z vyššie uvedených situácií, predávajúci kupujúceho o tom bezodkladne oboznámi a zašle mu potvrdenie u zrušení objednávky na email.
 11. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušný súdom.

 

2. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 2. V procese vytvorenia objednávky je jednou z povinných údajov aj uvedenie emailovej adresy, na ktorú bude kupujúcemu doručené predávajúcim potvrdenie o vytvorenej objednávke a o jej náležitostiach. Kupujúci zadaním emailovej adresy súhlasí s tým, aby mu predávajúci zasielal na uvedenú emailovú adresu novinky, informácie a reklamné materiály vzťahujúce sa k predmetu podnikateľskej činnosti predávajúceho. Kupujúci môže tento svoj súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať, a to doručením emailu z emailovej adresy, ktorú uviedol kupujúci pri vytvorení svojej objednávky, na emailovú adresu predávajúceho v tvare: info@altezoro.en s textom: “Udelený súhlas s doručovaním noviniek, informácií a reklamných materiálov vzťahujúcich sa k predmetu Vašej podnikateľskej činnosti udelený pri vytvorení mojej objednávky beriem v plnom rozsahu späť”.
  “Kupujúci” má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie) a to písomnou formou na e-mail info@altezoro.eu
 3. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.“

3. CENA TOVARU A JEHO OBJEDNÁVANIE

 1. Cena tovaru je uvedená pri každom jednotlivo ponúkanom  tovare v internetovom obchode predávajúceho a jej výška je pre predávajúceho záväzná. Kupujúcemu bude dodaný dostupný tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred dokončením objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
  Všetky produkty skladom, odosielame 1-2 pracovných dní od prijatia objednávky.
  V prípade veľmi veľkých alebo ťažkých balíkov to je 1-4 dni.
  Viac informácií a aktuálne ceny poštovného a možnosti dopravy nájdete v sekcii doprava a platba.
 2. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý momentálne nie je na sklade u dodávateľa, má kupujúci možnosť preveriť si termín dodania a konečnú cenu tovaru u predávajúceho telefonicky alebo e-mailom na číslach alebo adresách uvedených na tejto stránke v sekcii „Kontakt“. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu spresnenia ponuky zo strany predávajúceho.
 3. V niektorých prípadoch, najmä cenovo náročnejších produktoch si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy úhradu finančnej zálohy vo výške 50% z celkovej sumy objednávky resp. zaplatenie celej sumy objednávky vopred. V prípade neuhradenia zálohy resp. celej sumy predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

 

4.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy je oprávnený kupujúci, ktorým je spotrebiteľ aj kupujúci, ktorým je podnikateľ.
  a) Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch odberného miesta predávajúceho. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim. Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 pracovných dní prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v 14 dňovej lehote, je povinný tovar doručiť na adresu predávajúceho s dokladom o kúpe a uvedením čísla bankového účtu, v prospech ktorého predávajúci poukáže kupujúcim uhradenú výšku kúpnej ceny alebo s uvedením, či bude suma čerpaná pre ďalší nákup. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že pokiaľ sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že pokiaľ dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 102/2014 Z. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Kupujúci nesmie tovar, ktorý si kúpil od predávajúceho a chce ho predávajúcemu vrátiť, zasielať na adresu predávajúceho formou dobierky. Takto doručený tovar nebude predávajúcim prevzatý a kupujúcemu môže uplynúť lehota na riadne vrátenie tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy, prípadne bude môcť byť použitý na ďalší nákup tovaru u predávajúceho.
  Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou tohto formulára uvedeného nižšie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  b) Kupujúci, ktorým je podnikateľ sa môže s predávajúcim dohodnúť na odstúpení od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je na zhodnotení predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

Uvedené doklady môžu byť priložené k tovaru. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia- Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.
  – V prípade, ak kupujúci uplatnil možnosť bezplatného zaslania tovaru budú mu z kúpnej ceny tovaru odrátané náklady vynaložené na doručenie tovaru kupujúcemu. Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša zákazník na vlastné náklady v plnej výške.
  – V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak nedodržané vyššie uvedené podmienky sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.
  – V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude “predávajúci” akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady “kupujúceho” späť.

 

5.PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci môže uhradiť dohodnutú výšku kúpnej ceny formou:
  a) platby vopred bankovým prevodom,
  b) platby v hotovosti pri prevzatí tovaru na odbernom mieste,
  c) platby prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na odbernom mieste,
  d) dobierky pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
  e) splátok (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúcej splátkový predaj).
 2. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny v rámci výhrady vlastníctva majetkom predávajúceho.

6.DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 15 pracovných dní od vystavenia objednávky max. do 30 dní. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.
  V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 2. Doručenie prepravnou službou. Tovar je možné za dohodnutých podmienok kupujúcemu doručiť prepravnou službou. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.
 3. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť nižšie uvedenú “zmluvnú pokutu”.

7.ZMLUVNÁ POKUTA

 1. Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu až do výšky 33% objednávky pokiaľ si kupujúci nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku
 2. Predávajúci za porušenie VOP vystaví faktúru s 15 dňovou splatnosťou, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho uvedenú adresu z objednávky.
 3. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, kupujúci posunie svoju pohľadávku tretej strane, ktorá túto pohľadávku bude mimosúdnou cestou vymáhať.
 4. Kupujúci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov, ako aj výšku pohľadávky voči predávajúcemu na internetovú stránku dlžníkov.
 5. V prípade, že pohľadávka bude uhradená, kupujúci sa zaručí, aby bol záznam o pohľadávke kupujúceho z webovej stránky dlžníkov v čo najkratšom čase odstránený.
 6. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške 33% objednávky v prípade, že si dobierkovú zásielku nepreberie.

8.STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Po záväznom potvrdení objednávky môže kupujúci stornovať záväznú objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť až do výšky 100% z celkovej ceny tovaru, najmä pri objednávkach produktov vyrobených podľa požiadaviek zákazníka.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť s kupujúcim (chybne uvedená e-mail adresa, telefónne číslo, nedostupnosť a pod.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil za tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

9.ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

 • Záručná doba u koncového zákazníka na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Pre podnikateľské subjekty je dĺžka  stanovená na základe par. 429 Obchodného zákonníka, dĺžka záručnej doby je 1 rok od dňa zakúpenia tovaru.
 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
 • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 20€ s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
 • Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 

10.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 1. Tieto VOP sú platné od 01.05.2020.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. V Košiciach dňa 01.05.2020.