Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

v súvislosti s nariadením Evropského parlamentu a rady EU 2016/79 a zákonom 18/2018 O ochrane osobních údajov

Súhlasím so spracovaním týchto osobných údajov pre:
ALTEZORO s.r.o., Južná trieda 4B, 04001 Košice, IČO: 46536485, mail: info@alrezoro.en, telefon: +421915864504 (ďalej len „spoločnosť ALTEZORO .“). -prevádzkovateľ

Spracúvané osobné údaje. Osobné údaje fyzických osob - OSVC, členov štatutárnych orgánov, a kontaktných osôb zmluvných partnerov a potenciálnych zmluvných partnerov spoločnosti ALTEZORO s.r.o. v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, označenie zmluvného partnera (obchodné meno a sídlo spoločnosti) a pracovná pozícia.

Na účely a dobu:
-poskytnutí ponuky tovaru a služieb, dáta budú uchované po dobu 6 rokov
-zaslání informačných správ týkajúcich sa požiadaviek klienta strán tovarov a služieb poskytovaných spoločnosťou ALTEZORO dáta budú uchované po dobu 6 rokov
-marketingové, dáta budú uchované po dobu 6 rokov
-vybavenie objednávky, dodanie tovaru a služieb, dáta budú uchované po dobu 12 rokov
-ADMINISTRATÍVNE (najmä vystavenie dodacích listov, faktúry, daňových dokladov, reklamačných protokolov, montážnych listov), ​​dáta budú uchované po dobu 12 rokov

-poskytnutie osobných identifikačných údajov tretiejstrane (dopravcovi) pre účel doručenia zásilky


Poskytnutý súhlas je platný od okamihu jeho udelenia.

Zákazník môže poskytnutý súhlas vcelku, či z časti odvolať mailom: info@altezoro.en, telefonicky: +421915864504,
osobne na adrese prevádzky ALTEZORO s.r.o., alebo písomne ​​v listinnej podobe doručením do sídla spoločnosti ALTEZORO s.r.o.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov..

Možnosti kontaktovania spoločnosti ALTEZORO s.r.o.

Spoločnosť ALTEZORO s.r.o. je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie osobne, prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti ALTEZORO s.r.o. zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonicky na vyššie uvedených telefónnych číslach.

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek

odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle spoločnosti ALTEZORO s.r.o.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, jako Vaše osobné údaje používame.

Právo na opravu - ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje,ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu šetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje

nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu

alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej

spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania

návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).